میراث دیجیتالی

جامعه اطلاعاتي ، حفظ و معرفي ميراث فرهنگي بشر

ميراث ديجيتال ، ميراث مشترک بشر

 

    نابودي ميراث بشري به هر شكل به معناي فقير شدن تمامي ملت ها است. انسانها از دوران باستان در هر يك از جوامع خويش به تناسب زيست بوم، ضرورت هاي زندگي و خصائص فرهنگي خويش خلق آثار مادي ، معنوي و فرهنگي ارزشمندي را سبب گرديده اند كه امروزه اين آثار در نگاه جهاني و محلي به عنوان ميراث فرهنگي بشري از اهميت بسزائي برخوردار است . اين آثار در نگاه عمومي و ... شدن به عنوان ميراث مشترك بشر در نگاه عامه و محلي نهايتاً به عنوان ميراث مشترك كشورهاي يك موزه تمدني قلمداد مي گردد . در جامعه اطلاعاتي و عمر زندگي ... محور بشر همچون عصر شكار و كشاورزي و ... ، دستاوردهاي ارزشمندي به عنوان ميراث بشري پديد مي آورد و از خود برجاي مي گذارد كه خود بخشي از ميراث بشري محسوب مي گردد. ميراثي كه در نتيجه ارتباط كنشي فرد فرد بشر در جامعه اطلاعاتي به وجود مي آييد . مورد بازديد و بررسي قرار مي گيرد و حفظ مي شود.

    يونسكو با اعتراف به اينكه منابع اطلاعاتي و بيان خلاق بيش از پيش به شكل ديجيتالي توليد ، پخش، كسب و حفظ مي شوند و به اين ترتيب ميراث جمهوري و ديجيتالي ، به وجود مي آورند، در سي و دومين نشست كنفرانس عمومي خود كه در هفدهم اكتبر 2003 ميلادي در پاريس برگزار شد، ضمن به رسميت شناختن ميراث ديجيتالي به عنوان ميراث مشترك بشر " منشور حفظ ميراث ديجيتالي " را تصويب نمود.

    ميراث ديجيتالي ماهيتاً هيچ گونه محدوديت زماني ، جغرافيائي، فرهنگي يا صوري ندارد. اين ميراث به فرهنگ خاصي تعلق دارد. اما به صورت مجازي براي تك تك مردم جهان قابل دسترس است، و بر همين اساس ميراث ديجيتالي تمام كشورها ، مناطق و اجتماعات بايد حفظ شده ، براي ارائه تصويري متعادل و منصفانه از تمامي ملت ها ، فرهنگ ها و زبان ها در طول زمان در دسترس باشد. برهمين اساس فردفرد اعضاء جامعه اطلاعاتي كه خود از خالقان معرفي كنندگان و بهره برداران ميراث ديجيتالي به شمار مي آيند در حراست، حفاظت احياء و معرفي اين دستاورد بشري همچون ميراث فرهنگي مادي ، معنوي  و طبيعي مسئولند.

    دولت ها ، نهادهاي بين المللي و سازمانهاي مردمي هم براساس " منشور حفظ میراث ديجيتالي " نيز وظيفه حفاظت ، معرفي و ايجاد دسترسي مناسب به اين دستاورد انسان عصر اطلاعات و دانائي برعهده دارند.

    بدون شك دولت ها به علت چالش ها و مشكلات متعدد همانگونه كه در حفاظت از ميراث فرهنگي مادي معنوي و طبيعي كشور خويش ناتوان مانده اند ، در حفظ و معرفي ميراث ديجتالي خويش با محدوديت ها و نواقصي روبرو خواهند بود، در اين ميان فرد فرد اعضاء جامعه اطلاعاتي ، سازمانهاي مردم نهاد مي توانند نقش موثري در حفظ اين ميراث مشترك كه ... مرزهاي جغرافيائي در حال شكل گيري رشد است ايفاد نمايند.

/ 0 نظر / 43 بازدید